Xuyên Suốt: Kinh tế số cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình.

Lễ Kí 禮記: “Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy” 物有本末, 事有終始 (Đại Học 大學).

Marianne là hiện thân quốc gia của Cộng hòa Pháp kể từ Cách mạng Pháp. Hiện thân của tự do, bình đẳng, tình huynh đệ và lý trí. Là chân dung của Nữ thần Tự do.

Hệ sinh thái kinh tế số đa năng, toàn diện, hiệu quả