Vành đai kinh tế số Trình Hải Khang

Xuyên Suốt là tính chất của một con đường dài lấy điểm xuất phát là T, đi qua vô hạn điểm là K¹, K², K³, …, Kn

Mỗi K trên tuyến đường là một thực thể số

Đường nối giữa T và các điểm K gọi là H. H là tập hợp của H¹, H², H³, .., Hn

Con đường này được gọi tên là Vành đai kinh tế Trình Hải Khang

Các thực thể kinh tế trên vành đai liên kết với nhau tạo thành Mạng lưới kinh tế số. Xem trang quản lý các thực thể kinh tế số tại network998.com/entities


Đại Trình xây dựng tam đại môn phái đặt vào trong thế giới số. Ba thể thức hợp nhất gọi là Nhất Nguyên

Trình Minh Chủ là người chân tâm sáng trí phụng nghĩa vi dân sinh lợi ích

Cương lĩnh trên đã được phản ánh rất rõ vào trong công tác sự nghiệp của Đại Trình

Tác giả công trình vành đai kinh tế số

Trang cá nhân của tác giả: kemanh.com

Tam vị nhất thể. Trình – Hải – Khang, Quang Minh Đại Nghĩa Thắng Lợi

明 MINH

QUANG MINH GIÁO

TRÌNH với pháp danh Trình Quang Minh, được giao cho làm giáo chủ của Quang Minh. Trình trong bút hiệu Trình Quang Vũ được giao chủ nhiệm ban tư tưởng lý luận của Quang Minh.

義 NGHĨA

KIM CƯƠNG MÔN

HẢI với pháp danh Đại Vũ, được giao cho làm chưởng môn của Kim Cương

利 LỢI

CHÍNH NHẤT BANG

KHANG với thương hiệu Trí Khang, được giao cho làm bang chủ của Chính Nhất